Regulamin dla Klienta Detalicznego sklepu DOBIERZFILTR.PL

SPIS TREŚCI:

§1. Definicje

§2. Składanie zamówienia

§3. Realizacja zamówienia

§4. Cena towaru

§5. Formy płatności

§6. Ochrona danych osobowych

§7. Reklamacja

§8. Gwarancja

§9. Zwrot zakupionego towaru do sklepu bez podania przyczyny

§10. Prawo klienta do nie przyjęcia towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych

§11. Prawa autorskie

§12. Wypowiedzi klientów

§13. Wyłączenie odpowiedzialności zarządcy Sklepu DOBIERZFILTR.PL

§14. Działania zabronione i blokowanie dostępu

§15. Postanowienia końcowe

 

 

§ 1

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie dla Klienta Detalicznego Sklepu DOBIERZFILTR.PL  oznaczają:

 • Zarządca – "M.I.C.S. Polska" Sp. z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 Waszawa, właściciel i administrator internetowego Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.DOBIERZFILTR.PL lub pod każdym innym adresem WWW, będącym jej własnością.
 • Sklep  DOBIERZFILTR.PL – narzędzia internetowe, stanowiące własność "M.I.C.S. Polska" Sp. z o.o. i dostępne pod adresem www. DOBIERZFILTR.PL   lub pod innym adresem, którego właścicielem jest "M.I.C.S. Polska" Sp. z o.o.
 • Klient - każdy podmiot, który w wyniku rejestracji utworzył Konto i tym samym uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Sklep DOBIERZFILTR.PL na zasadach określonych w Regulaminie dla Klienta Detalicznego Sklepu DOBIERZFILTR.PL
 • Partner biznesowy – każdy, obecny lub przyszły, przedsiębiorca współpracujący z Zarządcą w zakresie świadczonych usług Sklepu DOBIERZFILTR.PL
 • Konto – dostępny, po wprowadzeniu ustalonej nazwy i hasła, element systemu, do którego przypisany jest Klient lub Sklep partnerski, po wypełnieniu formularza przystąpienia.
 • Formularz przystąpienia – elektroniczny formularz Sklepu DOBIERZFILTR.PL, za pomocą którego Klient zakłada w nim konto. Klient wypełniając go wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z Sklepu  DOBIERZFILTR.PL.
 • Regulamin dla Klientów Detalicznych – określenie zasad dotyczących stosunków pomiędzy Klientami Sklepu DOBIERZFILTR.PL, a Zarządcą oraz zasad organizacji oraz funkcjonowania Sklepu DOBIERZFILTR.PL.
 • Instytucja pośrednicząca – instytucja za pośrednictwem której Klient przekazuje środki celem zapłaty za towar; w szczególności bank, instytucja kredytowa, przelewy24.pl lub inny agent rozliczeniowy.
 • Centrum Obsługi Klienta – system pomocy w formie elektronicznej oraz telefonicznej zamieszczony na stronie internetowej www. DOBIERZFILTR.PL.
 • Towar – rzecz lub usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem, a Sklepem partnerskim za pośrednictwem Sklepu DOBIERZFILTR.PL.

§2

Składanie zamówienia

 • Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem Sklepu DOBIERZFILTR.PL, zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem partnerskim. Klientem mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w granicach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa.
 • Sklep DOBIERZFILTR.PL udostępniany jest bezpłatnie Klientom, celem dokonywania, za jego pośrednictwem, zakupów towarów prezentowanych przez Sklepy partnerskie. Zamówienia towarów są przyjmowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Złożenie zamówienia, w formie przewidzianej w Sklepie DOBIERZFILTR.PL, jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z treścią, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień niniejszego Regulaminu dla Klienta Detalicznego Sklepu DOBIERZFILTR.PL
 • Do złożenia zamówienia w Sklepie DOBIERZFILTR.PL preferowane jest posiadanie Konta Klienta.
 • W celu założenia konta Klienta należy wypełnić udostępniony na stronach Sklepu DOBIERZFILTR.PL formularz, podając wymagane dane osobowe i teleadresowe.
 • Komunikacja pomiędzy Klientem a Sklepem partnerskim lub Sklepem DOBIERZFILTR.PL odbywa się za pomocą środków przewidzianych w Sklepie.
 • Natychmiast po zaakceptowaniu treści wypełnionego elektronicznego formularza przystąpienia na podany w nim adres poczty elektronicznej Klienta, wysyłany jest list elektroniczny, z informacją o nowo utworzonym koncie w Sklepu DOBIERZFILTR.PL
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl.
 • Klient korzystający z Sklepu DOBIERZFILTR.PL jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego konta i hasła oraz przyjmuje ograniczenia wynikające z dostępu do swojego komputera, konta bankowego i karty kredytowej osób trzecich. Sklep DOBIERZFILTR.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania klienta wykonywane w zakresie korzystania się przez klienta ze swojego konta lub hasła.

§ 3

Realizacja zamówienia

 

3) PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

3.1 Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym dobierzfiltr.pl przyjmowane są przez:

a) formularz  zamówienia dostępny w sieci internet pod adresem http://dobierzfiltr.pl – 24h/dobę przez cały rok b) E-mail – zamowienia@dobierzfiltr.pl – 24h/dobę przez cały rok c) Telefonicznie – (+48 17) 722 21 15 – dni robocze od 7.00 – 16.00,

Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

3.2  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, należy wejść na stronę internetową http://dobierzfiltr.pl, dokonać wyboru towaru, jego parametrów technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie dobierzfiltr.pl

3.3 W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu Umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

3.4 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informacje takie jak:

a) Przedmiot Zamówienia b) Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takie wystąpią) c) Wybraną metodę płatności d) Wybrany sposób dostawy e) Dane osobowe, na podstawie których wygenerowany zostanie dokument księgowy – faktura VAT f) Dane teleadresowe, na podstawie których zostanie wygenerowany List Przewozowy dla firmy doręczającej przesyłkę

3.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”

3.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „zamowienia@dobierzfiltr.pl – potwierdzenie otrzymania zamówienia (nazwa użytkownika-numer zamówienia)., zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Na tym etapie Klient ma jeszcze możliwość złożenia rezygnacji ze złożonego Zamówienia w sklepie dobierzfiltr.pl 3.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania i potwierdzenia przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

3.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep informuje Klienta o stanie zamówienia, a Klient ma prawo podjąć decyzję o jego realizacji, wybierając jeden z podanych poniżej sposobów:
 • wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, aż do momentu dostępności wszystkich zamówionych towarów;
 • rezygnacja ze złożonego zamówienia w całości.

Klient o swoim wyborze powinien poinformować Sklep.

W przypadku, gdy Klient nie poinformuje Sklepu o dokonaniu wyboru, w ciągu 7 dni –– jego zamówienie jest anulowane w całości.

Zarządca Sklepu ma prawo kontaktować się z Klientem oraz weryfikować jego dane, celem potwierdzenia złożonego przez niego zamówienia.

Towar zamówiony przez Klienta dostarczany jest za pomocą firm kurierskich. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę towaru. Cennik usług przewozu towarów dla Sklepów partnerskich korzystających z firmy kurierskiej, rekomendowanej przez Zarządcę znajduje się na stronie Sklepu DOBIERZFILTR.PL.

Przesyłka zamówionych towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej po zaakceptowaniu kosztów dostawy.

Koszty dostawy towaru oraz ewentualne koszty ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient.

 

1. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- Firmy kurierskiej

- Firmy InPost S.A. (paczkomaty)

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: w  Sędziszowie Małopolskim, przy ul. Fabrycznej 4, 39-120 Sędziszów Młp .

Koszty dostawy wynoszą:

Przesyłki kurierskie, pocztowe wahają się  od 10,99zł - do 22zł.

W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.

Odbiór osobisty - 0zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

Przy każdym towarze podany jest przybliżony czas realizacji zamówienia, jednak termin ten jest szacunkowy i nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Sklepu partnerskiego, Zarządcy oraz Partnerów biznesowych. Stanowi on wyłącznie informację, ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i jego wysyłki.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

W przypadku realizacji kilku zamówień Klienta, zastrzeżona jest możliwość do dokonania oddzielnych przesyłek poszczególnych towarów.

W razie nie odebrania zamówionego towaru przez Klienta, może on zostać obciążony przez Sklep kosztami jego przewozu i przechowywania.

 

Zamówienia składane na towary z grupy Filtry do klimatyzacji i wentylacji filtry workowe, filtry świecowe do wody  są to tzw." Zamówienia Indywidualne" i różnią się od zwykłej sprzedaży prowadzonej przez Sklep DOBIERZFILTR.PL a mianowicie:

 • Sklep DOBIERZFILTR.PL nie zwraca zapłaconej kwoty za zamówiony towar w przypadku rezygnacji z zakupu zamówionego i zapłaconego towaru w trakcie realizacji zamówienia.
 • Czas realizacji indywidualnych zamówień wynosi około 2-4 tygodnie i biegnie od dnia zapłaty za zamówiony towar. O zrealizowaniu zamówienia Klient niezwłocznie zostanie poinformowany, na kontakt przez niego podany.
 • Nie ma możliwości zwrotu ani wymiany żadnych zakupionych na "indywidualne zamówienie" towarów.

 

3.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.11 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony

§4

Cena towaru

 • Wszystkie ceny towarów, podane na stronach Sklepu DOBIERZFILTR.PL, są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w walucie - złoty polski. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towarów, które są uzależnione od wybranego sposobu dostarczenia towaru oraz przewoźnika obsługującego Sklep.
 • Cena towaru, opublikowana na stronach Sklepu DOBIERZFILTR.PL, jest wiążąca dla Klienta w chwili składnia przez niego zamówienia za pomocą elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie DOBIERZFILTR.PL.
 • Zarządca sklepu  ma zastrzeżone prawo do dokonywania zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do prezentacji oraz realizowania, przez oznaczony czas, akcji promocyjnych.
 • Na zakupiony towar w Sklepie DOBIERZFILTR.PL, każdorazowo jest wystawiany dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT.
 • Dowód zakupu powinien być zawsze załączony do przesyłki z towarem lub wysłany drogą elektroniczną.
 • W razie stwierdzenia braku dowodu zakupu, niezwłocznie należy skontaktować się ze Sklepem, celem wyjaśnienia sprawy.
 • Zarządca Sklepu  DOBIERZFILTR.PL jest zobowiązany dostarczyć Klientowi fakturę elektroniczną lub papierową.
 • Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia.
 • Faktury papierowe będą wysyłane wyłącznie na życzenia Klienta na wskazany przez niego adres do doręczeń. Zarządca Sklepu DOBIERZFILTR.PL zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przesłanie faktury papierowej.

§5

Formy płatności

 

Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta jedynie w następujący sposób:

1. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online.

2. przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy

Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w Sklepie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego oraz indywidualnym numerem zamówienia. W przypadku wybrania tej formy płatności Klient zobowiązany jest wpisać poprawny numer rachunku bankowegooraz w tytule przelewu indywidualny numer który jednoznacznie określa dane zamówienie

nr konta - Alior Bank 90 2490 0005 0000 4530 4787 0581 

3.  karta płatnicza - za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24.pl

4. gotówką na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 90 2490 0005 0000 4530 4787 0581 - Alior Bank S.A.

za pobraniem, przy odbiorze Towaru, z tym zastrzeżeniem, że przy wartości brutto Towaru wyższej niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), cena za Towar może być zapłacona jedynie w sposób określony w pkt 1-3.

Sprzedający akceptuje następujące sposoby zapłaty ceny: tradycyjny przelew bankowy, płatność online i kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU, płatność gotówką przy odbiorze oraz dostarcza Towaru w następujący sposób: kurierem lub drogą przesyłki paczkomatowej.

 

 

 

§ 6

Ochrona danych osobowych

 • Zarządca jest administratorem zbioru danych osobowych Klientów Sklepu DOBIERZFILTR.PL oraz jedynym ich właścicielem. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późn. zm.).
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Zarządcę Sklepu, danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem do zakupu towarów oraz świadczenia usług dostępnych w Sklepie DOBIERZFILTR.PL. Klient zakładając konto w Sklepie DOBIERZFILTR.PL, poprzez Formularz przystąpienia, ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawdą umieszczonych w nim informacji.
 • Klient zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zarządcę o każdej zmianie swoich danych osobowych (teleadresowych), poprzez ich uaktualnienie, uzupełnienie lub poprawę w koncie Klienta Sklepu DOBIERZFILTR.PL.
 • W przypadku gdy Klient nie zawiadomi o zmianie swoich danych osobowych (teleadresowych), jest on wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody przez to spowodowane, w tym opóźnienie lub brak działania ze strony Sklepu partnerskiego.
 • W przypadku otrzymania przez Zarządcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta Sklepu DOBIERZFILTR.PL niezgodnie z Regulaminem dla Klientów lub z przepisami prawa, Zarządca może przetwarzać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 • Szczegółowe prawa i obowiązki Klienta w zakresie ochrony danych osobowych, reguluje Polityka prywatności oraz właściwe przepisy prawa.

§7

Reklamacja

 • Proces reklamacji:
 • Klient w pierwszej kolejności powinien przeanalizować szczegółowo warunki, jakie zapisane zostały w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru, sprawdzić kto jest gwarantem, co obejmuje gwarancja oraz gdzie należy się zgłosić.
 • Jeżeli zakupiony towar nie posiada dokumentu gwarancyjnego lub jego postanowienia okażą się niewystarczające, Klient ma możliwość reklamacji towaru w Sklepie.
 • W przypadku reklamowania towaru w Sklepie, należy najpierw przesłać właściwy elektroniczny formularz reklamacji. Zawiadomienia o wykryciu wad towaru, Klient dokonuje wyłącznie poprzez wysłanie, za pomocą Sklepu DOBIERZFILTR.PL ,elektronicznego formularza reklamacji.
 • W ciągu 14 dni od przesłania elektronicznego formularza reklamacji (z uwzględnieniem punktu 9), Sklep powinien dokonać jego weryfikacji oraz skontaktować się z Klientem, celem:
  • poinformowania o potrzebie uzupełnienia lub poprawienia elektronicznego formularza reklamacji;
  • oświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu formularza reklamacji oraz uzgodnienia terminu i sposobu dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do Sklepu partnerskiego;
  • powiadomienia o braku podstaw do reklamacji towaru.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar wraz z dowodem zakupu, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się w jego wyposażeniu, na adres który zostanie wskazany przez Sklepu.

Zazwyczaj reklamacja w Sklepie powinna dotyczyć:

 • niezgodności towaru z zamówieniem;
 • wad fabrycznych towaru;

Zapis zawarty w ust. niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień Klienta do skorzystania według własnej woli z przysługujących mu roszczeń z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

W innych przypadkach należy skorzystać z uprawnień przyznanych w dokumencie gwarancyjnym.

Klient ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie wady towaru, która nie występuje. W takiej sytuacji Sklep ma prawo żądać od Klienta równowartości poniesionych kosztów związanych z ekspertyzą towaru oraz transportem. Towar bezzasadnie zareklamowany odesłany zostanie również na koszt Klienta.

Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu. Ustawowy termin rozpatrzenia reklamacji przez Sklep wynosi 14 dni od chwili otrzymania zareklamowanego towaru. Jednak niektóre przypadkach klienci są  zobowiązani do wysłania reklamowanego towaru bezpośrednio do producenta, bądź importera. W związku z tym okres rozpatrzenia może zostać wydłużony o czas potrzebny na dokonanie niezbędnych czynności reklamacyjnych.

Rozpatrzenie reklamacyjne jest dokonywane wyłącznie przez Sklep lub producenta i polega na:

 • naprawie towaru;
 • wymianie towaru;
 • odstąpieniu od umowy i zwrocie kosztów zakupu towaru, pod warunkiem, że wady są istotne;
 • nie uwzględnieniu reklamacji.

Sklep nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem, odsyłanych za pobraniem.

Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi, chyba że jego reklamacja zostanie uwzględniona przez Sklep.

Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu, ponieważ towar uszkodzony nie podlega reklamacji.

Reklamowany towar należy odesłać na adres wskazany przez Sklep .

§8

Gwarancja

Sklep dobierzfiltr.pl nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§9

Zwrot zakupionego towaru do sklepu bez podania przyczyny

 • Na podstawie art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie , bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, za wyjątkiem towarów wyprodukowanych na indywidualne  zamówienie klienta.
 • Skuteczne skorzystanie z tego prawa przez Klienta jest możliwe tylko wówczas, gdy zakupiony towar zwróci do Sklepu w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar nie może być używany ani w żaden sposób zniszczony, musi posiadać oryginalne metki lub oznaczenia, jak również zostać zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami i dokumentami, w oryginalnym opakowaniu, w jakim został dostarczony.
 • Procedura zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny do 14 dni:
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem Klient składa za pomocą właściwego elektronicznego formularza zwrotu. Prosimy pamiętać, iż zgłoszenia dotyczące odstąpienia od umowy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Sklepu DOBIERZFILTR.PL
 • W ciągu 14 dni od daty wysłania elektronicznego formularza zwrotu Klient ma obowiązek na swój koszt nadać przesyłkę ze zwracanym towarem do Sklepu. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu. Sklep nie uwzględni zwrotu towaru i odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu),
 •  jeżeli:
  • zwracany towar okaże się niepełnowartościowy;
  • stwierdzi brak załączenia dowodu zakupu do zwracanego towaru;
  • zwracany towar nie został właściwie zabezpieczony, wskutek czego uległ zmieszczeniu lub uszkodzeniu podczas przewozu;
  • zwrot towaru jest niezgodny z przepisami prawa.
 • Na zasadach niniejszego paragrafu Sklep powinien zwrócić równowartość ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dostarczenia przez Klienta zwracanego towaru do Sklepu lub podpisanej przez niego faktury korygującej. Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez niego w elektronicznym formularzu zwrotu. Poniesione przez Klienta koszty odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.

Zwracany towar, należy wysłać na adres Sklepu, w którym został zakupiony. Prosimy pamiętać, iż wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponoszone są przez Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Jeżeli odstąpienie od umowy przez Klienta okaże się bezpodstawne, nie podlegający zwrotowi towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu).

Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu partnerskiego.

§10

Prawo klienta do nie przyjęcia towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych

 • Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru:
 • Zawsze przed potwierdzeniem przyjęcia przesyłki z poczty lub od kuriera, prosimy o dokładne jej sprawdzenie, w szczególności czy przesyłka nie nosi znamion uszkodzenia mechanicznego, a plomby i taśmy nie zostały naruszone lub zerwane. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, nie należy jej przyjmować, lecz sporządzić z kurierem protokół szkody. Protokół szkody jest jedynym dokumentem, udowadniającym zasadność nie przyjęcia towaru nadanego przez Sklep.
 • Uszkodzony towar zostanie zwrócony do Sklepu  przez kuriera, który dostarczył go do klientowi.
 • Następnie należy poinformować o zaistniałej sytuacji Sklep, poprzez wysłanie za pomocą Sklepu DOBIERZFILTR.PL, właściwego formularza zwrotu. Przy rozpatrywaniu zgłoszenia bardzo pomocne są również zdjęcia uszkodzonej części towaru, opakowania oraz skan protokołu szkody.

Wyłącznie prawidłowo sporządzony, a następnie podpisany przez kuriera i Klienta protokół szkody, może stanowić podstawę uwzględnienia przez Sklep roszczeń Klienta z niniejszego tytułu. Proszę pamiętać, że istnieje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do treści sporządzonego przez kuriera protokołu, które on ma obowiązek w nim zamieścić.

Sprawdzenie opakowania przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki podczas transportu. Prosimy pamiętać również, że przyjęcie towaru uszkodzonego mechanicznie skutkuje utratą gwarancji oraz prawa do reklamacji z tych przyczyn.

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość)

Adresat: "M.I.C.S. Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, 00-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000178013, NIP: 5210416264 Regon: 008484546, adres  poczty elektronicznej: zamowienia@dobierzfiltr.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od zawartej umowy zawartej na odległość 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres konsumenta(-ów):

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa towaru:  .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Faktura VAT:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym wskazuję/wskazujemy nr konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W banku (nazwa banku):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko (dane firmy) właściciela rachunku:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)

Szanowni klienci, w przypadku zwrotu towaru prosimy o wypełnienie powyższego formularza i przesłania go wraz z towarem na adres:. MICS POLSKA SP. Z O.O. Prawidłowe wypełnienie danych pozwoli nam sprawnie i szybko dokonać niezbędnych formalności, tak by pieniądze jak najszybciej wróciły do Państwa.

 

 

§11

Prawa autorskie

 • Sklep DOBIERZFILTR.PL w tym: teksty, grafika, logo, zdjęcia, ikony, wirtualna galeria, oprogramowanie i inne elementy znajdujące się w Sklepie DOBIERZFILTR.PL, są wyłączną własnością "M.I.C.S. Polska", Sklepów partnerskich lub Partnerów biznesowych. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części, bez pisemnej zgody ich właścicieli, jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z poźn. zm.).
 • Wszystkie publikowane na stronach Sklepu  DOBIERZFILTR.PL znaki towarowe, nazwy itp. zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i stanowią własność tychże firm.
 • Klient jest zobowiązany wykorzystywać treści zamieszczone w Sklepie DOBIERZFILTR.PL wyłącznie na osobisty użytek.

§ 12

Wypowiedzi klientów

 • Przez wypowiedź Klienta rozumie się dane i informacje zamieszczone przez Klienta Sklepu  DOBIERZFILTR.PL, a w szczególności opinie, komentarze oraz oceny towarów i Sklepów opublikowane na stronie www. DOBIERZFILTR.PL
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane przez siebie wypowiedzi na stronach www. DOBIERZFILTR.PL. Zarządca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi sprzecznych z przepisami prawa, naruszającymi dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego, w tym zawierających:
 • treści obraźliwe, wulgarne lub pornograficzne;
 • linki do stron internetowych nie związanych w jakikolwiek sposób z Zarządcą;
 • treści o charakterze komercyjnym, w tym treści reklamowe;
 • opisy stanów faktycznych nie zaistniałych w rzeczywistości;
 • obrażające uczucia patriotyczne, rasowe lub religijne;
 • linki do stron internetowych lub plików stanowiących zagrożenie dla Klientów Pasażu;

W razie bezprawnych działań Klienta - Zarządca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia jego konta.

§13

Wyłączenie odpowiedzialności zarządcy Sklepu DOBIERZFILTR.PL

 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich za, bezpośrednie lub pośrednie, szkody wynikłe z korzystania przez Klienta z treści Sklepu DOBIERZFILTR.PL.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klienta podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania ze Sklepu DOBIERZFILTR.PL
 • Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokonywanie zakupów w Sklepie DOBIERZFILTR.PL przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za towary zakupione przez osoby niepełnoletnie bez udziału rodziców lub opiekunów prawnych, jak również osoby nieposiadające lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Zarządca oświadcza, iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo płatności dokonywanych przez Instytucje pośredniczące ponoszą wyłącznie Klienci oraz Instytucje pośredniczące. Odpowiedzialność ta nie spoczywa na Zarządcy.
 • Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw w działaniu Sklepu DOBIERZFILTR.PL, o których , wcześniej poinformuje na stronach Sklepu DOBIERZFILTR.PL, przy czym nie odpowiada za wynikłe z tego powodu szkody, w tym opóźnienia w realizacji zamówień.
 • Zarządca dołoży wszelkich starań, aby Sklep DOBIERZFILTR.PL działał należycie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych lub siły wyższej. Zespół internetowego Sklepu DOBIERZFILTR.PL dokona niezbędnych starań, aby wyeliminować wszelkie błędy naruszające Regulamin dla Klientów, przepisy prawa oraz inne wyznaczone standardy Sklepu DOBIERZFILTR.PL. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za czynności wynikające z §6.

 

§14

 

DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

 • Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
 • które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich; 
 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej 
 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); 
 • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 • Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: 
 • Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; 
 • Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

§15

Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Klientów, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 • W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu dla Klientów prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 • Spory mogące powstać na tle korzystania z Sklepu DOBIERZFILTR.PL będą rozstrzygane polubownie przez Strony, a w przypadku braku ugody, rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego albo miejsca wykonania umowy.
 • Zarządca przewiduje możliwość organizowania konkursów i akcji promocyjnych, na zasadach określanych w odrębnych regulaminach.
 • Partnerzy biznesowi Sklepu DOBIERZFILTR.PL nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany, do reprezentowania Zarządcy, czy też do składania w jego imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań.
 • Zarządca może, w każdym czasie, zawiesić albo przerwać współpracę z Partnerami biznesowymi.
 • Zarządca może w dowolnym czasie zdecydować o przerwaniu lub zawieszeniu działalności Sklepu DOBIERZFILTR.PL.
 • W przypadku podjęcia przez Zarządcę decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Sklepu DOBIERZFILTR.PL, Zarządca nie odpowiada za wcześniejsze zobowiązania związane z treścią sklepu internetowego co do Klientów, Sklepów oraz Partnerów biznesowych.
 • Zarządca zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania Sklepu DOBIERZFILTR.PL, jak i postanowień Regulaminu dla Klientów w każdym czasie, które będą obowiązywać od momentu opublikowania ich na stronach Sklepu DOBIERZFILTR.PL. Korzystanie przez Klienta z Sklepu DOBIERZFILTR.PL po wprowadzeniu niniejszych zmian, jest jednoznaczne z tym, że zapoznał się on z ich treścią, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu dla Klientów, będą realizowane zgodnie z treścią Regulaminu dla Klientów obowiązującego w chwili złożenia danego zamówienia.

Internetowy Sklep DOBIERZFILTR.PL, dostępny pod adresem www. DOBIERZFILTR.PL  stanowi własność M.I.C.S. Polska Sp. z o.o., ul.Złota 61/100, 00-919 Warszawa, NIP 5210416264, Regon 008484546

Powyższy adres nie jest adresem do przesyłek zwrotnych, reklamacyjnych lub dotyczących wymiany towarów.